اینجا "اورشلیمه....هم ین! "

اینجا "اورشلیمه....هم ین! "
افسران - اینجا "اورشلیمه....هم ین! "

حجاب وقتی بده که توی بچه شیعه سرت کرده باشی!!!!

حال دختران ایرانی سر خودشان را مثل کبک در برف هجمه های دشمن فرور برده و خود را آلت دست آنها قرار داده و مطیع فرمان آنها شده اند .

/ 0 نظر / 27 بازدید