ازخاطرات توسل به علی اصغربگو.

بهش گفتم: ازخاطرات توسل به علی اصغربگو. بغض گلویش راگرفت وگفت:
افسران - بهش گفتم: ازخاطرات توسل به علی اصغربگو.  بغض گلویش راگرفت وگفت:

بهش گفتم:
ازخاطرات توسل به علی اصغربگو.
بغض گلویش راگرفت وگفت:
توی معراج هروقت شهداء رومیذاریم داخل کفن.بغل میکنیم. بعضی هاش اونقدرکوچکن که یاد قنداقه می افتیم

/ 0 نظر / 7 بازدید