جان به قربان شهید

 

...........جان به قربان شهیدی که پس از کشته شدن...........

...........غسلش از خون بود و گرد غریبی کفنش...........

شهید

اهل معرفت میدانند که دل باید ساکن باشد و حرص نزند و دست باید فارغ باشد از دنیا و مافیها، تا پیله به خود نَتَنَد از زخارف دنیا ...

و در جهاد همیشه چنین بود و چنین است: دست فارغ و دل در سکون، حقیقی و آلوده به خون، و این سکون به رضایت این بُوَد که بفرمانِ او، جان بر کف است و دل بر طف!

/ 0 نظر / 9 بازدید