هر روز ، روزِ قدس است …

افسران - هر روز ، روزِ قدس است …
 
                                         

                                       افسران - هر روز ، روزِ قدس است …                                                           افسران - هر روز ، روزِ قدس است …هر روز ، روزِ قدس است …
اگر در دل به این حرف معصوم باور داشته باشیم که :
“هر کس صدای مظلومی را بشنودو او را یاری نکند، مسلمان نخواهد بود”
/ 0 نظر / 7 بازدید