به سبکی یک پلاک و چند تکه استخوان...

 

پدر کودک را بلند کرد و در آغوش گرفت ، کودک هم می خواست پدر را بلند کند

وقتی روی زمین آمد دستهای کوچکش را دور پاهای پدر حلقه کرد تا پدر را بلند کند ، اما نتوانست

با خود گفت حتمأ چندسال بعد می توانم !!!

20 سال بعد...

پسر توانست پدر را بلند کند...

پدر سبک بود

به سبکی یک پلاک و چند تکه استخوان   ....

/ 0 نظر / 7 بازدید