شب قدر

مبادا ...
افسران - مبادا ...

 

 

 

 

مبادا لیله القدرت سرآید                                    گنه بر ناله ام افزون تر آید
مبادا ماه تو پایان پذیرد                                      ولی این بنده ات سامان نگیرد

/ 0 نظر / 7 بازدید