ایستگاه صلواتی

ایستگاه صلواتی
افسران - ایستگاه صلواتی

naazerدو تا از بچه های گردان ، غولی را همراه خودشان آورده بودند و های های می خندیدند.
گفتم: «این کیه؟»
گفتند:«عراقی»
گفتم: «چطوری اسیرش کردید؟» می خندیدند.
گفتند: «از شب عملیات پنهان شده بود. تا وقتی که تشنگی بهش فشار آورده و با لباس بسیجی ها آمده ایستگاه_صلواتی شربت گرفته بود؛پول داده بود!» اینطوری لو رفته بود.

/ 0 نظر / 7 بازدید