باریک ترین محراب ، نزدیک تر به بارگاهِ الله؟

باریک ترین محراب !!!
افسران - باریک ترین محراب !!!

سه رزمنده بسیجی، در مجالی که یافته اند ...

در کانالی باریک به نماز ایستاده اند.

کانالی که برای این رزمندگان، هم "محرابِ نبرد" است و هم "محرابِ نماز" !!!

و چه محرابی از این نزدیک تر به بارگاهِ الله؟

/ 1 نظر / 6 بازدید