هولوکاست واقعه ی مجهول الحال ...

هولوکاست واقعه ی مجهول الحال ...
افسران - هولوکاست واقعه ی مجهول الحال ...
ظریف در یک دروغ آشکار به خبرنگار آمریکایی می گوید که رهبر ایران از لفظ «افسانه» برای واقعه ی هولوکاست استفاده نکرده و این اشتباه سایت رهبری در ترجمه صحبت های ایشان بوده است. خوب است ظریف صحبت های فارسی و بی نیاز به ترجمه ی آقا را بخواند و اینقدر در انگلیسی دانی اش غرق نشود که فارسی یادش برود:

رهبری، 18 اسفند 90 : «در یک کشوری کسی به افسانه‌ی هولوکاست اعتراض میکند، میگوید من قبول ندارم؛ او را زندان می‌اندازند، محکومش میکنند که چرا یک حادثه‌ی پنداریِ تاریخی را انکار میکنی!»
/ 0 نظر / 9 بازدید