مردان غیور شهر ما برگردید

تا ابــــــــــــــــد مدیـــــون آنـــــــــــــها هستیـم
افسران - تا "ابــــــــــ ــــــــــــ ـــد " به آنان "مدیونیمـــــ ــــــــــــ ـــــــ... "

مردان سرزمینمــــــــــــــــــان اینگونه تمرین ایثار میکردند...

برای من... برای تــــــــــــــــــــــــــو

تا ابـــــــــــــــــــــــــد به آنان مدیونیمــــــــــــــــــــــــ...

/ 0 نظر / 7 بازدید