ویژگی های جوانان 2

ویژگی جوانان نارگیلی:

1- ماندگاری شان بیشتر و درون زیبا ، سفید وپاک دارند.

2- با شخصیت دادن، آموزش و حرکت جمعی موانع رفع گردد.

3- لایه ای ضخیم از کدورت، بدبینی، نارضایتی، بی انگیزگی دارند.

4- با ملایمت، تشویق نمی آیند، با یدبا مداومت وسخت گیری تذکرآنان را آورد.

ویژگی گردو:

1- دارای دو پوسته ولایه اند.                         2- پوسته اول تلخ و سیاه کننده و پوسته دوم سفت

3- دو مرحله لازم است تا شکسته شود             4- مغزه سفید و شیرین و ماندگار دارد

5- باید بالای درخت و با چوب سرشان زده تا به زمین بریزند.

ویژگی جوانان گردوئی:

1- بیشترشان مغز سفید ، شیرین وماندگاردارند.

2- آدم سخت، مخالف، پرخاشگر و معترض هستند.

3- با تشویق و تهدید نمی آیند و در مقابل جسارت و آسیب می رسانند.

4- با صبر و حوصله، شیوه های ممکن ، دراز مدت و رفع موانع می توان آنها را آورد.

نتیجه چهاردسته جوانان:

1- امیدواری.................................................................مقدمه جذب هرجوان است

2- شیوه جذب...................................................هر4 دسته از جوانان متفاوت است.

3- هر4 دسته جوان.......................................باطنی سالم، پاک و قابل هدایت دارند.

4- جوان گناهکار........................................مجرم نیست ، بیمار و قابل درمان است.

/ 0 نظر / 12 بازدید