امروز برای شهدا وقت نداریم

امروز برای شهدا وقت نداریم
افسران - امروز برای شهدا وقت نداریم

امروز برای شهدا وقت نداریم                               ای داغ گل لاله تو را وقت نداریم
با حضرت شیطان سرمان گرم گناه است                 ما بهر ملاقات خدا وقت نداریم
چون فرد مهمی شده نفس دغل ما                  اندازه ی یک دقیقه دعا وقت نداریم
درکوفه تن غیرت ما خانه نشین است                    بهر سفر کرببلا وقت نداریم
تقویم گرفتاری ما پر شده از زرد                          ای سرخ گل لاله تو را وقت نداریم
هر چند که خوب است شهیدانه بمیریم        خوب است ولی حیف که ما وقت نداریم

/ 0 نظر / 6 بازدید