طلاییه عجب طلاییه

طلاییه عجب طلاییه
افسران - طلاییه عجب طلاییه

گفت: که چی؟ هی جانباز جانباز شهید شهید! میخواستن نرن! کسی مجبورشون نکرده بود

که! گفتم:چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد! گفت:کی؟!! گفتم:همون که تو نداریش! گفت:من ندارم؟! چی رو؟! گفتم: غیــــــرت!!

/ 0 نظر / 23 بازدید