تفکر انحرافی !!!

آنهایی که در امتثال از ولایت گفتمان لسانی آناست و به این امر ایمان ندارند بلکه لعق علی السنتهم هشتند و وقتی این تفکر انحرافی تحقق پیدا بکند می شود این حرف آقای روحانی ....
افسران - من دیگه حرفی ندارم...
/ 1 نظر / 31 بازدید