علمدار جبهه ها

علمدار جبهه ها، حاج حسین خرازی

افسران - علمدار جبهه ها، حاج حسین خرازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" جانشین پشت بی سیم گفت: دیگه با من تماس بگیر حاجی نمی تونه جواب بده، پرسیدم شهید شد؟ گفت نه، فقط نمی تونه جواب بده با من تماس بگیر... فهمیدیم دستش قطع شده بوده.. بچه ها می گفتند: خودش داشت می رفت توی آمبولانس. گفته بود: چیه؟ چیزی نیست که... دستم قطع شده.! می رم دوباره یک حاج حسین سالم می آرم براتون، برید به کاراتون برسید.. چیزی نشده... "                       
/ 0 نظر / 33 بازدید