هر کس با خدا ارتباط ندارد نا محرم است

افسران - چه زن ، چه مرد !!!

چند تا مرد جوان رسیدند خدمت علامه حسن زاده آملی
گفتند :آقا! یه نصیحتی بفرمایین تا استفاده کنیم.
علامه فرمودند: سعی کنید با نامحرم رابطه نداشته باشید
چه زن باشد ،چه مرد !!!
گفتند: آقا مگر مرد هم برای مرد نامحرم میشه ؟!!!
علامه فرمودند: هرکس با خدا ارتباط ندارد نامحـرم است

/ 0 نظر / 7 بازدید