ای کاش از ما میپرسیدن که...

ای کاش از ما میپرسیدن که...
افسران - ای کاش از ما میپرسیدن که...

دیروز از هر چه بود گذشتیم و امروز از هر چه بودیم!!!
آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز!!!
دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود!!!
جبهه بوی ایمان می‌داد و اینجا ایمانمان بو میدهد!!!

/ 0 نظر / 8 بازدید