شوخ طبعی یک رزمنده ایرانی تا لحظه آخر !!!

شوخ طبعی یک رزمنده ایرانی تا لحظه آخر !!!
افسران - شوخ طبعی یک رزمنده ایرانی تا لحظه آخر !!!

ترکش خمپاره پیشونیش رو چاک داده بود
روی زمین افتاد و زمزمه میکرد
دوربین رو برداشتم و رفتم بالای سرش
داشت آخرین نفساشو میزد
ازش پرسیدم این لحظات آخر چه حرفی برای مردم داری
با لبخند گفت: از مردم کشورم میخوام وقتی برای خط کمپوت میفرستن.عکس روی کمپوت ها رو نکنن
گفتم داره ضبط میشه برادر یه حرف بهتری بگو
با همون طنازی گفت..اخه نمیدونی سه بار بهم رب گوجه افتاده …

/ 0 نظر / 8 بازدید