پرسمان امام زمانی

imam zaman 001

*آیا امام زمان(عج) را می شود دید؟

آقا نوراست ، تا ازظلمت گناه خارج نگردیم ونورانی نشویم ، نمی توانیم نور بین شویم.

* جهان درانتظارچیست؟

جهان درانتظار عدالت  وعدالت در انتظار مهدیست

*راه رسیدن به عشق مهدی(عج) چیست؟

بی عشق خمینی وخامنه ای                       نتوان عاشق مهدی شد

* اول هدف امام زمان(عج) چیست؟

آن روز که آید زپس پرده غیبت                  اول هدف مهدی موعود نمازاست

* معنی جهان را ظلم وفسادگیرد،امام زمان(عج) ظهور می کند،چیست؟

1. باتجلی جبهه حق وعدالت ،جبهه باطل وظلم،که نقاب حق وعدالت پوشیده بود،هویتش آشکارمی گردد.

2. جبهه باطل درمقابل جبهه حق وعدالت قرار می گیرد ودست به ظلم ، فساد می زند.

3. مسلمانان ومستضعفین جهان برای نجات ازظلم وفساد ،باقیام خود زمینه ظهورامام زمان(عج)راآماده می نمایند.

4. انشاا... با زمینه سازی ودعا برای تجلی در ظهور امام زمان(عج) ، اراده الهی تحقق می یابد.

/ 0 نظر / 3 بازدید