شهید مصطفی چمران داخل کفن

پیکر شهید مصطفی چمران داخل کفن
افسران - پیکر شهید مصطفی چمران داخل کفنشهید چمران: خدایا، هنگامی که شیپور جنگ طنین انداز می شود، قلب من شکفته شده و به هیجان در می آید، زیرا جنگ، مرد را از نامرد مشخص می کند.
/ 1 نظر / 6 بازدید

هر که را اسرار عشق آموختن مهر کردند ودهانش دوختند