ما انقلابمان را ...

ما انقلابمان را ...
افسران - ما انقلابمان را ...

ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم،
ما درجنگ، پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم،
ما در جنگ، ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم و به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرتها و ابرقدرتها سالیان سال می توان مبارزه کرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید