حـــالا کـه اخــــــراج مــا از دنــــــیــا قـطــــعــی ســت . . .

"اســـتـعــفـ ا " از "دنــــــیــا " ...
افسران - "اســـتـعــفـ ا " از "دنــــــیــا " ...

حـــالا کـه اخــــــراج مــا از دنــــــیــا قـطــــعــی ســت . . .

بیــــایـد محــــترمــانه بـا دل کنــــدن از دنــــــیــا زودتـــر اســـتـعــفـای خـــودمـان را اعـــــلام کنیـــــم . . .

دلــبســـــتگــی بـه دنــــــیــا را کـمــــرنــگ و کـمــــرنــگ تــــر کنیـــــم...

/ 0 نظر / 25 بازدید