شهدا انتخابات است شما هم رأی بدهید

شهدا انتخابات است
افسران - شهدا انتخابات است

شهدا انتخابات است
شهدا، انتخابات است... بیایید رای بدهید
شهدا، انتخابات است ...همه احساس تکلیف میکنند؛ مثل تخریب چی های خط مقدم!
شهدا، انتخابات است ...دروغ واجب شده است و راست، مصلحتی
شهدا، انتخابات است... قول ها عملی می شود
شهدا، انتخابات است... همه مهربان شده اند
شهدا، انتخابات است... بازار تهمت داغ است
شهدا، انتخابات است ... همه انسان دوست شده اند
شهدا، انتخابات است... حجاب بی اهمیت شده است
شهدا، انتخابات است... بازار کار وکاسبی داغ است!
شهدا، انتخابات است... کاندیداها نذری میدهند؛ از نوع چلوکبابش!
شهدا، انتخابات است... لبخندها ملیح شده است
شهدا، انتخابات است... همه رویای صادقه می بینند؛ همچون یوسف کنعان!
شهدا، انتخابات است... اینجا هم همت داریم، اما همت برای نابودی اخلاق...
شهدا انتخابات است... بساط خنده شما در عرش اعلی جور شده است!
شهدا انتخابات است... در شعارها همه چیز یافت می شود الا یاد شهید
شهدا انتخابات است... خیالتان راحت، هیچکس عقب نشینی نمیکند، مگر برای ائتلاف!
شهدا انتخابات است بیایید رای بدهید...
و چه زیباست این روزها بعد از نماز بخوانیم... کجایید ای شهیدان خدایی ...

/ 0 نظر / 58 بازدید