• عکسی شاید تکراری اما ناب از احساس یک پدر شهید و نوازش حضرت آقا...
    دردم از یار است و درمان نیز هم/ دل فدای او شد و جان نیز هم
    اینکه می گویند آن خوشتر ز حسن/ یار ما این دارد و آن نیز هم